PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

รูปแบบสัญญาณไฟสัญญาณบีคอน

Rotary Switch wiring CH1 CH2 CH1 CH2 CH1 CH2 CH1 CH2
ปิด ปิด ON ปิด ปิด ON ON ON
0 ปิด หมุน (120 รอบต่อนาที) กะพริบสามครั้ง หมุน (120 รอบต่อนาที)
1 ปิด หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที) กะพริบสามครั้ง หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที)
2 ปิด กะพริบสามครั้ง รูปแบบพัลส์ กะพริบสามครั้ง
3 ปิด หมุน (60 รอบต่อนาที) หมุน (120 รอบต่อนาที) หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที)
4 ปิด หรี่ไฟ กะพริบหนึ่งครั้ง เปล่งแสงหนึ่งด้าน กะพริบสองครั้ง กะพริบสามครั้ง
5 กะพริบสามครั้ง กะพริบสามครั้ง กะพริบสามครั้ง กะพริบสามครั้ง
6 รูปแบบพัลส์ รูปแบบพัลส์ รูปแบบพัลส์ รูปแบบพัลส์
7 หมุน (60 รอบต่อนาที) หมุน (60 รอบต่อนาที) หมุน (60 รอบต่อนาที) หมุน (60 รอบต่อนาที)
8 หมุน (120 รอบต่อนาที) หมุน (120 รอบต่อนาที) หมุน (120 รอบต่อนาที) หมุน (120 รอบต่อนาที)
9 หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที) หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที) หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที) หรี่ไฟ หมุน (180 รอบต่อนาที)