ลูกค้าสัมพันธ์

RoHS

มาตรฐาน RoHs คืออะไร ?

RoHS
RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2011/65/EU ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานจะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งสินค้าที่จะนำไปจัดจำหน่ายในประเทศแถบยุโรปต้องได้มาตรฐาน RoHs มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามเราได้โดยตรง
Page Top