PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ตัวอย่างเสียง

ไฟสัญญานเตือน

* คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์จริง
โปรดเข้าใจว่าเสียงนั้นถูกนำเสนอเป็นตัวอย่างและมีข้อ จำกัด