การนำไปใช้

การตั้งค่าเริ่มต้น

1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตั้ง

ใช้เครื่องทดสอบไร้สายตรวจสอบความถี่ในการทำงานและช่องความถี่ของสภาพแวดล้อมการติดตั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อไร้สายที่มีสัญญาณแรง
นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการจัดวางอุปกรณ์และอุปกรณ์ของคุณ

2

การตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องส่ง WD

ตั้งค่าช่องความถี่ ฯลฯ ของเครื่องส่ง

สำหรับ LR5 / LR6
06
3

ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณเข้ากับเสาสัญญาณของคุณ

สำหรับ LR5 / LR6
08
4

การตั้งค่าเริ่มต้นของ WD Receiver

09 10