Image

ไฟสัญญาณเตือน LED หลายสี

ไฟสัญญาณหลายสีที่พร้อมใช้งานอีเทอร์เน็ตพร้อมระบบจ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต (PoE) สำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยและอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน